Nước đặc gấp 784 lần không khí

Nước đặc gấp 784 lần không khí. Vì vậy, người bơi cần hiểu rõ rằng:

  1. Ở dưới nước, mỗi sai sót nhỏ về kỹ thuật sẽ tạo nhiều lực cản hơn so với trên cạn –> Lý do chính làm cho người bơi mau mệt là do họ bơi sai kỹ thuật (phải khắc phục nhiều lực cản hơn) chứ không phải do họ không có sức.
  2. Lỗi sai kỹ thuật lâu ngày sẽ tạo thành thói quen xấu, rất khó sửa –> Người học bơi nên tập kỹ thuật đúng (về cơ bản) ngay từ đầu. Tập bơi đúng, bài bản ngay từ đầu sẽ giúp người học bơi tiến xa hơn trong tương lai.
  3. Để bơi đúng kỹ thuật ngay từ đầu thì tư thế cơ thể chuẩn xác (nằm ngang mặt nước) có vai trò quyết định.